VMT Plastic reducerar koldioxidavtrycket med sitt kunnande

Många företag strävar efter ett minskat koldioxidavtryck och konkreta åtgärder för att få minskade utsläpp. Allt fler företag vill också satsa på nordiskt kunnande och det finns hos VMT – nästan alla av företagets produkter tillverkas i Virdois, i Birkaland, Finland.

”Vi kan garanterat hjälpa kunderna med vårt arbete”, lovar Jere Olkkonen, försäljningschef på VMT Plastic.

”Om produkten innehåller plastdelar kan vi erbjuda lösningar för att minska koldioxidavtrycket.Genom att använda återvunnen råvara kommer man redan långt, men inom produktdesign är det lika viktigt med råvaruoptimering.”

De plastprodukter som utrustningstillverkare använder har inte nödvändigtvis ursprungligen designats som optimala plastprodukter, i synnerhet om produktionsvolymen inledningsvis har varit liten. Senast när efterfrågan ökar är det bäst att kontrollera om det med en annorlunda produktionsmetod och uppdaterad produktdesign kunde gå att göra tillverkningen inte bara förmånligare utan också mer miljövänlig.
”Genom en lättare produktdesign kan man spara på såväl råvaruvolym som kostnader och utsläpp.Ett minskat koldioxidavtryck börjar ofta med små saker”, understryker Olkkonen.

”Vår avsikt är inte att sälja så mycket plast som möjligt. Vi vill uttryckligen producera en så bra produkt som möjligt då plast har valts som material.”

 

Betydande förändringar med VMT Plastics lösningar

När det gäller koldioxidavtrycket är mätningar och presentationsformer ännu inte så standardiserade att det går att ge klara svar på frågor som gäller en minskning av avtrycket genom att gynna återvunna råvaror. Om företaget redan har tydliga indikatorer och mål är det lätt för VMT Plastics medarbetare att beräkna och visa vad användningen av återvunnen råvara och noggrannare planering av designen i praktiken skulle betyda.

”Om dessa saknas kan man ändå konstatera att vi redan kommit långt när det gäller användningen av återvunna material och att vi klart ligger i framkant i denna fråga”, förklarar Olkkonen.

”Att få fram exakta siffror är något som vi ännu måste arbeta vidare med, men effekten på koldioxidavtrycket kan ofta påvisas lite på omvägar. Nyttan kan exempelvis beräknas genom att mängden råvara som används minskar med låt oss säga 30 procent jämfört med den tidigare designen. Om man tidigare inte har använt återvunna material alls och man framöver endast använder återvunna material i tillverkningen, kan man ganska snabbt sluta sig till att effekten uteslutande är positiv”, sammanfattar Olkkonen.

På europeisk nivå krävs det ständigt mer och mer information om produkternas koldioxidavtryck.Många stora företag har till exempel förbundit sig till Science Based Target, dvs SBT-mål. Företag som förbundit sig till dem har en klar mission – att förhindra klimatförändringens värsta effekteroch de har ofta förpliktat sina leverantörer att också förbinda sig till detta.

”Jag tror att många företag känner en press att få konkreta åtgärder från sina leverantörer. Vi på VMT Plastic har redan kommit så långt i denna fråga att vi kan ge färdiga lösningar”, påminner Olkkonen.

muovigranulaatteja kädessä

 

Det lönar sig att utnyttja återvunnet råmaterial

Olkkonen vill väcka företag och få dem att tänka igenom tillverkningssätt och material för sina plastprodukter, även om en komponent i sig inte är den mest kritiska för dem, till exempel mätt i pris. Plast kan också ersätta andra besvärliga material, för exempelvis metaller är inte heller utsläppsfria.

”Det är möjligt att en plastdel som tillverkats av återvunnet material är klart bättre än till exempel en metalldel som kräver många arbetsmoment. Om åtgången endast är några enstaka stycken per år, lönar det sig inte nödvändigtvis att börja tillverka delen av plast. Men om behovet är större kan man genom att fokusera på tillverkningstekniken uppnå en betydande sparpotential eller en positiv förändring i ansvars- och miljöfrågor”, konstaterar Olkkonen och påminner att VMT Plastic endast tillverkar tekniska komponenter av plast, och inte alls bulkvaror.

”De här plastprodukterna kommer man inte att behöva samla in på havsstränder – att använda en teknisk plastprodukt kan vara det bästa valet bland besvärliga alternativ.”

Av plastprodukterna i världen återvinns cirka tio procent och endast en procent återvinns en andra gång. Tack vare de råvaror man använder slinker VMT Plastic in i denna ena procent. För tillfället är cirka 50 procent av den råvara som VMT Plastic använder återvunnet material och målet är att kontinuerligt öka denna siffra.

”Visst är de volymer vi använder små i ett globalt perspektiv, men varje handling i rätt riktning leder närmare en större förändring”, sammanfattar Olkkonen.

 

Från design till montering – och allt däremellan

VMT Plastics kunnande ligger framför allt i designarbetet och i att producera en helhetsservice, inklusive tillverkning.

”Vi känner vår råvara så bra att kunden får mest ut av vårt kunnande om vi kan medverka redan när en produkt designas. På så sätt kan vi hjälpa till med att välja de rätta återvinningsmaterialen och säkerställa att produktdesignen är den bästa möjliga för helheten”, understryker Olkkonen.

När plastdelen har tillverkats kan företaget också hjälpa sina kunder med monteringen, så att kunden direkt får en helt färdigställd produkthelhet.

”På så sätt behöver kunderna inte börja skruva, borra och passa ihop upp till tio olika komponenter, utan vi gör det klart redan i Virdois.

Olkkonen påminner att VMT Plastics kunnande och vision finns till för alla kunder.

”Bekymmer kring design, tillverkning och montering av plastdelar kan man överlämna till oss”, sammanfattar Olkkonen.

Från montering till upphandling av komponenter – VMT Plastic servar sina kunder på bred front

VMT Plastic, känt för sina högklassiga plastprodukter, har de senaste åren utvidgat sin tjänstepalett till att omfatta även montering. Förutom för att stärka sitt fotfäste har företaget gjort detta för att man vill hjälpa sina kunder med problemlösning.

”VMT Plastic har alltid varit något av ett ingenjörshus”, konstaterar försäljningschef Ville Mäkinen.”Vi har gärna kommit med idéer och planerat hur vi kunde hjälpa kunderna att lösa problem.”

När det gäller monteringsarbete är det ytterst viktigt att känna till kundens verksamhetsmiljö och förstå var produkten ska användas och var slutmonteringen eller delmonteringen ska ske. En stor del av delmonteringsarbetena är rätt enkla och också därför lönar det sig att outsourca dem.

Slutproduktens värde ökar inte nödvändigtvis av att kunden själv utför all montering och lagerhåller nödvändiga komponenter. Ur VMT Plastics synvinkel är situationen en annan – om vi kan erbjuda montering ökar det också våra egna produkters mervärde”, förklarar Mäkinen.

Avant Tecnos bränsletank exempel på ett brett samarbete

vmt assembly

VMT Plastic kan hjälpa sina kunder på mycket bred front även när det gäller upphandling, konkurrensutsättning och design av komponenter, eller sourcing som det kallas på fackjargong. En av kunderna som tillgodogör sig den omfattande tjänstepaletten är det finländska företaget Avant Tecno, som tillverkar multifunktionslastare.

Inledningsvis tillverkade VMT Plastic endast den bränsletank som Avant Tecno behövde.Tanklocket hade en låsmekanism med nyckel, och fordonet dessutom en separat nyckel. Denna modell med två nycklar tyckte Mäkinen verkade besvärlig.

”Vi föreslog ett utvidgat samarbete för kunden och att vi skulle sourca ett nytt lock för dem. Genom att serielägga lockets lås så att hyttnyckeln passade till det kunde en nyckel slopas. Vi konstruerade alltså en monteringsbar komponent helt skräddarsydd efter kundens behov”, summerar Mäkinen.

Genom det utvidgade samarbetet kunde Avant Tecno också minska på sitt lager som blivit allt större.

”Om ett lager innehåller till exempel tusen produkter och varje produkt har tio komponenter som ska anslutas, så behöver lagret vara rätt massivt. När detta upprepas för flera produkter så blir lagret oundvikligen rätt stort. Med vår hjälp lyckades kunden, även med tanke på lagerkostnaderna, gallra bort överflödiga komponenter ur sina egna lokaler”, beskriver Mäkinen.

Monteringsarbete säkerställer kundnöjdhet

Genom att outsourca monteringen kan kunden alltså använda sin kärnkompetens på den egna specifika produkten och behöver inte förbruka tid och resurser på det för kunden mindre viktiga fästandet av komponenten. Tar VMT Plastic ansvar för monteringen eliminerar det också eventuella utmaningar som kunden har haft vid fästandet av komponenter i en plastprodukt som VMT Plastic tillverkat.

”Då vi själva fäster nödvändiga komponenter kan vi – smidigt i vår egen produktion – lösa eventuella utmaningar vi möter. Därmed kan vi genast identifiera grundorsaken till problemet och kunden får med säkerhet en hundraprocentigt fungerande produkt”, påpekar Mäkinen.

Så även med tanke på kvalitetsledningen är det förnuftigt att fästa alla komponenter i ett så tidigt skede som möjligt, innan produkterna börjar levereras till kunden.”

Samarbete bygger på en bra dialog

Mäkinen uppmanar kunderna att dra nytta av VMT Plastic även i produktutvecklingen.

Kunden kan i sin produktutveckling exempelvis ha en produkt av samma typ som bränsletanken och fundera på en fästkomponent för den. I stället för att själva förbruka tid på det här kunde de lämna över hela problemet till oss”, påminner Mäkinen.

”Det är viktigt att informationen mellan oss och kunden fungerar. Om tröskeln för en öppen dialog är låg uppstår det sällan problem.”

Samarbeten som bygger på partnerskapsprincipen är särskilt tilltalande för Mäkinen, som upplever att han framför allt arbetar i ett serviceyrke.

”Vårt samarbete med kunden blir djupare då vi kan leverera en mer komplett helhet, och samtidigt får vi tillfälle att utföra vårt eget arbete på bästa möjliga sätt.”

 

Läs mer om vårt samarbete med Avant Tecno.

Vi ses på Elmia Subcontractor

Genom att välja rätt plastmaterial på rätt applikation kan minska kostnaderna på många sätt. Utmana oss att tillverka de bästa plastkomponenterna enligt era speciella krav!

Vi på VMT är här för att lösa kunders tekniska problem genom vår 50-åriga plastkunskap och att offerera en kostnadseffektiv lösning. Till exempel minska mängden av komponenter eller göra installationen enklare.

Vi berättar gärna mer på Elmia Subcontractor 14–16 nov 2023!

Du hittar oss i monter A09:19.

Boka ett möte!

Jere Olkkonen

Sales Manager

jere.olkkonen@vmtplastic.fi
+358 400 566 450

VMT plastspecialister är alltid redo för att hitta bästa plastlösningar till er.
Kontakt gärna oss direkt.